מאמרים אחרונים

מלכויות כג-כז בניסן / ר' עודד כיטוב

בספירת העומר מתחיל כעת השבוע השני, שבוע הגבורה. בעזרת ה' שהביאנו עד הלום, נמשיך כדרכנו להתבונן בסיפורי האבות על מנת להפיק תובנות פרטיות, דבר יום ביומו, המתקשרות לענין המלכות שהיא

מלכויות / ר' עודד כיטוב

לאחר סילוק הדעת מכל הרעיונות של השנה הקודמת, נולד רעיון חדש לקראת ניסן שבו יוצאים ממצרים ומתחילה מלכות (ר"ה למלכי-מלכות ישראל, ונלמד זאת מיציאת מצרים בריש מס' ר"ה). הרעיון החדש

שבת הפסקה שנייה / ר' עודד כיטוב

בשולחן ערוך אורח חיים (תרפה,ו) מובא (מהרי"ף בסוף מגילה) סימן לשבתות ההפסקה בתוך ארבע פרשיות: ב-ו, ד-ד, ז-טו, ו-ב-יו. פירוש: א' אדר יכול לחול בימי שני, רביעי, שבת וששי (סדרתים כאן

פחזותו וזיופו של המן / ר' עודד כיטוב

הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך – ואם כן מהו זה שאומר המלך בסוף מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן? ולומר שהחליף רצונו

אש התמיד ושמחת העבודה / ר' עודד כיטוב

פרשת צו, בחציה הראשון, מתייחסת כמובן לפרשת ויקרא ומשלימה את פרטי מעשה הקרבנות כסדרן בפרשת ויקרא, מלבד השלמים שבאו כאן בסוף הסדר, בעוד ששם מקומם בין המנחה לחטאת. בפרשת ויקרא

נחמה כפולה – לפרשת ואתחנן / ר' עודד כיטוב

הנחמה הכפולה, "נחמו נחמו", רומזת על שתי רמות של נחמה, והדבר הפשוט שעולה על הדעת בקשר לכך, הוא לא רק התנחמות במה שנשאר, בכך שגם לאחר החורבן "הותיר ה' לנו

הבו גודל – למען מעוף רחב בחינוך

קונטרס למען מעוף רחב בחינוך (ובמיוחד לבעיות החנוך היהודי בארצות הברית) שמונה פרקים בבעיות החינוך בזמננו   תוכן פתיחה פרק ראשון – בעיות שהזמן גרמא  אחת עשרה בעיות. פרק שני

חסיד ואיש מעשה (מאת זאב קיציס)

קווים לדמותו של סבי, אברהם אליהו כי-טוב ז"ל עם צאת נשמתה היתרה של השבת נפטר סבי, אברהם אליהו כי טוב (מוקוטובסקי). בשעת לילה מאוחרת של מוצאי שבת נערכה ההלוויה, והוא

"... בין אם אנו עושים כפי הייעוד הגדול שעלינו ובין אם עדיין אין אנו עושים, על כל פנים הבה ונדע את כל המעשה אשר עלינו לעשותו מחר. ויש גם מחר שהוא קרוב..."

מתוך המבוא למאמר "הבו גודל"