ypwDnulZuc6xUrF-sVjw7Zo8TRFGqMLB1dCNJDSelSU

סדרת יוסף דעת על הש"ס

20.00 1,520.00 

חיבור מקיף על התלמוד הבבלי, מלוקט ממאות ספרי ראשונים ואחרונים בלשון צחה ותמציתית.
במדור נפרד מסכם המחבר, יוסף בן ארזה, את כל סוגיות הגמרא, שיטות הראשונים והפוסקים, סיכום ממצה ומסודר במתכונת שאלות ותשובות.
בסוף כל כרך מהמהדורה השניה (צבע כחול) מופיע מפתח מפורט לכל העניינים הנידונים במסכת ובספר.

45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
45.00 
20.00 
1,520.00 

תיאור מוצר

מתוך ההסכמות:

'תהיה דרגתו של הלומד אשר תהיה, למדן ו'בעל-בית', צעיר, מבוגר – כל אחד ימצא טעם ב"יוסף דעת" שלו…' (מתוך הסכמת הגרב"מ אזרחי שליט"א).

'חיבור נאה ומשובח, וכבר שבחוהו חכמים, ובאמת אינו צריך להסכמה, שכל הטועם בספרו יבחין מיד בטעם הטוב והתועלת היוצא בלימוד בספרו' (מתוך הסכמת הגרז"נ גולדברג שליט"א).

'ואסף… דברי ראשונים כמלאכים, ואחרונים הברוכים, לפרש ולהעיר, להנהיר ולהצהיר, דברי הגמרא, והגיון הסברא, ומשלו הוסיף נפך וספיר, הכל שפיר, בנגלה ובנסתר, החבור מעוטר, דברי מוסר, לא יחסר' (מתוך הסכמת הגר"א נבנצל שליט"א).

'זכית לפתוח לרבים צוהר לתורה, המשלב בתוכו באופן נפלא את דרך ההבנה הישרה ועומק העיון שקנית בישיבה, עם בינת הלב ומוסר התורה שספגת בבית אביך וסבך הדגולים' (מתוך מכתב ברכה של הגרמ"מ פרבשטין שליט"א)